Pereiti prie turinio Pereiti į apačią
Pirkimo ir pardavimo taisyklės
1. Bendrosios nuostatos 1.1 Šios pirkimo-pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pardavėjo UAB „GG Arena“, įmonės kodas 305642780, buveinė, teisės ir pareigos. adresu Sportininkų g. 46-1, LT-92271 Klaipėda, Lietuva ir UAB „Vipgame“, įmonės kodas 306461288, buveinės adresas Lietuvininkų g. 43-5, LT-99135, Šilutė Lietuva (toliau – Pardavėjas), ir Pirkėjo (fizinio ar juridinio asmens) pareigas, taip pat Pirkėjo pareigas perkant prekes ir paslaugas ( toliau – „Prekės“) internetinėje parduotuvėje www.ggarena.com (toliau – „internetinė parduotuvė“). Taisyklės kartu su šiose Taisyklėse nurodytais dokumentais taip pat skirtos suteikti informaciją apie Pardavėjo prekes, kurias galima įsigyti Internetinėje parduotuvėje, bei nustatyti Prekių pardavimo Pirkėjui, perkančiam Prekes, sąlygas. išpardavimas internetinėje parduotuvėje. 1.2 Šios sąlygos taikomos teikiant užsakymus ir sudarant bet kokią sutartį tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo (toliau – Sutartis) Internetinėje parduotuvėje. Prieš pateikdamas bet kokių Prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, (potencialus) Pirkėjas turi atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jos yra tinkamai suprastos. Atkreipiame dėmesį, kad Pirkėjas, prieš užbaigdamas užsakymo pateikimą, turi sutikti su šiomis sąlygomis ir Privatumo politika, o to atsisakymas užsakymas nebus baigtas, o Prekės neužsakytos. 1.3 Pirkėjas turi teisę ir yra skatinamas atsispausdinti šias Taisykles ir sąlygas, kad būtų galima jas peržiūrėti ateityje. 1.4 Taip pat informuojame, kad šios taisyklės ir sąlygos gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Rekomenduojame kiekvieną kartą užsakant Prekes peržiūrėti Taisykles ir sąlygas, kad įsitikintumėte, jog visiškai suprantate sąlygas, pagal kurias bus pateiktas ir įvykdytas jūsų užsakymas konkrečiu atveju. 1.5 Šios sąlygos ir bet kokia Pardavėjo ir Pirkėjo sutartis yra tik lietuvių kalba. 1.6 Pirkėjas, užsakydamas Prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose nurodo Pirkėjo asmens duomenis, reikalingus tinkamam užsakymo įvykdymui: vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, taip pat kitą informaciją ( jei Pardavėjas užsakymo pateikimo metu nurodo būtinybę pateikti atitinkamą informaciją). Pirkėjas, užsakydamas Prekes, patvirtina, kad visa Pardavėjui pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir teisingi. 1.7 Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, sutinka, kad 1.6 punkte nurodytus Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų Prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo verslo analizės ir užsakymo įvykdymo tikslais. 1.8 Pirkėjas, sutikdamas, kad 1.6 punkte nurodyti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Prekių pardavimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai. Pirkėjo užsakymo įvykdymo tikslu. 1.9 Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Sąlygų 1, 4 dalimis, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant duomenis. dėl asmens duomenų ir laisvo tokių duomenų judėjimo, ir panaikinanti Direktyvą 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (toliau – ADTAĮ). ), ir kiti ES bei Lietuvos Respublikos teisės aktai. 1.10. Pirkėjo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi tik gavus išankstinį Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas registruojantis šioje elektroninėje parduotuvėje ir pažymint atitinkamus laukelius. Jeigu Pirkėjas nebenori gauti Pardavėjo pasiūlymų Pirkėjui, Pirkėjas turi teisę bet kada nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. 2. Informacija apie Pardavėją 2.1 Perkant Prekes internetinėje parduotuvėje www.ggarena.com Pardavėjas yra UAB „GG Arena“, įmonės kodas 305642780, buveinės adresas Sportininkų g. 46-1, LT-92271 Klaipėda, Lietuva ir UAB „Vipgame“, įmonės kodas 306461288, buveinės adresas Lietuvininkų g. 43-5, LT-99135, Šilutė Lietuva, tel.861588880, el.paštas info@ggarena.com. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas yra VĮ Registrų centras. 2.3 Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“. 3. Prekės 3.1 Prekės, kurias galima įsigyti internetinėje parduotuvėje, nurodytos internetinės parduotuvės skiltyje (-ėse) https://ggarena.com/lt/e-parduotuve/. 3.2 Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių vaizdai yra tik iliustravimo tikslais. 4. Asmens duomenų tvarkymas 4.1 Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika (žr. internetinės parduotuvės skyrių „Privatumo politika“). Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje yra svarbių nuostatų, Pirkėjui rekomenduojama jas atidžiai perskaityti ir įsitikinti, kad visas Privatumo politikos nuostatas jis suprato ir sutiko. 4.2 Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikdamas Pardavėjui prašymą ir patvirtindamas savo tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymo būdu, reikalauti ištaisyti ar sunaikinti jo asmens duomenų, arba sustabdyti, išskyrus jo duomenų saugojimą, jo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl asmens duomenų saugojimo“ nuostatas. Asmens duomenų teisinę apsaugą ar bet kurį kitą įstatymą, ir nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. 4.3.Pardavėjas, tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis, įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto sunaikinimo ir/ar atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto apdorojimas. 4.4 Asmens duomenys nebus saugomi ilgiau, nei to reikalauja tvarkymo tikslai. Kliento duomenų saugojimo tiesioginės rinkodaros tikslais terminas yra 4 metai nuo sutikimo davimo dienos arba tol, kol duomenų subjektas pareikalaus sustabdyti jo duomenų tvarkymą; kitų duomenų saugojimo terminas – 10 metų nuo Kliento užsakymo įvykdymo dienos arba iki duomenų subjekto vykdomo jo duomenų tvarkymo sustabdymo dienos. Pasibaigus šioms aplinkybėms, Pardavėjas sunaikina asmens duomenis ir ištrina esamas jų kopijas, nebent Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktai reikalauja saugoti asmens duomenis. 5. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas 5.1 Pirkėjas šioje internetinėje parduotuvėje Prekes gali įsigyti: (a) veiksnūs fiziniai asmenys, ty pilnametystės sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; b) fiziniams asmenims nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu jie turi savo tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai disponuoja asmeninėmis lėšomis; c) juridiniai asmenys. 5.2 Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis asmuo patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje. 5.3 Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas prieš pateikiant galutinį užsakymą. Pirkėjui rekomenduojama atidžiai perskaityti ir patikrinti pateiktą užsakymą kiekviename užsakymo proceso etape. 5.4 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, pateikęs užsakymą internetinėje parduotuvėje, nurodo Pirkėjo vardą (lotyniškomis raidėmis) elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, pasirinko mokėjimo būdą. ir perskaitęs bei supratęs šias Taisykles, paspaudė mygtuką „Apmokėti“, atliko apmokėjimą, o Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiuntė patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas priimtas. 5.5 Pirkėjui pateikus užsakymą, Pirkėjui išsiunčiamas el. laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą. 5.6 Paruošęs užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką su įsigytų prekių kuponu. Kuponas galioja 6 mėnesius nuo pardavimo datos. Visas kuponas turi būti panaudotas vieno apsilankymo metu arba likutis turi būti panaudotas per 1 mėnesį nuo pirmojo panaudojimo. Nepanaudojus kupono per nurodytą laikotarpį, jis bus negaliojantis. Kuponai negalioja baro prekėms. 5.7 Piniginės vertės dovanų kuponai gali būti naudojami visoms paslaugoms. Dovanų kuponais, kurių vertė grynaisiais, negalima atsiskaityti už baro prekes. Išimtis. 5.8 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje. 5.9 Pirkėjas, sudarydamas Sutartį, sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu būtų išsiųsti užsakymo pirkimo duomenys. 5.10 Svetainėje įvykus techninėms klaidoms, dėl kurių apklausos ar paslaugos buvo perkamos už kainą, kuri skiriasi nuo UAB „GG Arena“ ir UAB „Vipgame“ patvirtinto kainoraščio, Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti kuponų ar paslaugų ir grąžinti pinigus. už neteisingą sumą įsigytų kuponų. 6. Teisė keisti Sąlygas 6.1 Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Sąlygas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: (a) mokėjimo sąlygų pakeitimus; b) taikomų įstatymų pakeitimai. 6.2 Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo tikslais, kiekvieną kartą užsakant Prekes, taikoma tuo metu galiojanti Sąlygų redakcija. 6.3 Kai Sąlygos pasikeičia pagal šį 6 punktą, Pardavėjas apie tai informuos Pirkėją ir apie tai praneš Pirkėjui, nurodydamas, kad sąlygos buvo pakeistos. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo Pardavėjo pranešime nurodytos datos, kuri negali būti ankstesnė kaip 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Taisyklių pakeitimą išsiuntimo dienos. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šių Taisyklių pakeitimu, Pirkėjas turi teisę nutraukti neįvykdytą Sutartį kreipdamasis į Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytais kontaktiniais adresais. 6.4 Bet kuriuo atveju Pirkėjas turi prieigą prie dabartinės Sąlygų versijos www.ggarena.com 7. Atšaukimas ir pinigų grąžinimas 7.1 Pirkėjas (jei jis yra vartotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281 straipsnio 2 dalies prasme) turi teisę atsisakyti nuotolinės Sutarties arba Sutarties, sudarytos ne parduotuvės patalpose. šių Taisyklių 7.3 punkte nustatytą terminą, nenurodant priežasties ir nepatyrus kitų išlaidų, išskyrus nustatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išsiunčiant pranešimą adresu: Sportininkų g. . 46-1, Klaipėda, LT-92271, arba el. paštu info@ggarena.com. Ši nuostata reiškia, kad jeigu Pirkėjas per minėtą laikotarpį persigalvoja ar dėl kitos priežasties nusprendžia atmesti Prekes, jis turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekes Pardavėjui. ir susigrąžinti pinigus. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pinigus į Pirkėjo nurodytą sąskaitą už Prekes per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą ir vadovaujantis Sąlygų 7.8 ir 7.9 punktų nuostatomis. . 7.1.1 Pavyzdinė pranešimo apie atsisakymą forma: Kam: UAB „GG Arena“, įmonės kodas 305642780, buveinės adresas Sportininkų g. 46-1, LT-92271 Klaipėda, Lietuva ir UAB „Vipgame“, įmonės kodas 306461288, buveinės adresas Lietuvininkų g. 43-5, LT-99135, Šilutė Lietuva, el.paštas info@ggarena.com; Aš/mes (vardas, pavardė, adresas) informuoju apie prekės/paslaugos (prekės/paslaugos pavadinimas/dokumento Nr.), kurią užsisakiau (užsakymo data) pirkimo-pardavimo sutarties atšaukimą. elektroninėje parduotuvėje www.ggarena.com, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str. Prekės / paslaugos buvo užsakytos / gautos (užsakymo / gavimo data). (Pirkėjo parašas (jeigu atsisakymas pateikiamas popieriuje), pasirašymo data). Sąskaitos, į kurią norite pervesti lėšas, numeris (turi sutapti su mokėjimo sąskaita). 7.2 Aukščiau nurodyta sutarties atsisakymo teisė netaikoma: 7.2.1. tuo atveju, kai Pirkėjas perka Prekes fizinėje vietoje (Pardavėjo patalpose) ir nėra nuotolinės ar ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties; ir 7.2.2. sutartims, nurodytoms Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje. 7.3 Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip apibrėžta Taisyklių 5 punkte. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės gavimo ar Paslaugų Sutarties sudarymo dienos atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekes Pardavėjui ir atgauti už sumokėtus pinigus. juos. 7.4 Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, nedelsdamas išsiunčia pranešimo gavimo patvirtinimą. 7.5 Pirkėjas privalo nedelsdamas ir bet kuriuo atveju per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui išsiųsti arba perduoti Prekes Pardavėjui. Grąžinti galima tik nepanaudotas Prekes (vaučerį). Pirkėjas padengia Prekių grąžinimo išlaidas (jei tokios yra). 7.6 Grąžinant Prekes būtina pateikti sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba tuo atveju, jei sąskaita nebuvo išrašyta/gauta/išsaugota, kitą Prekių pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį. 7.7 Pinigai gali būti grąžinami tik už nepanaudotus Paslaugų kuponus, už iš dalies panaudotus čekius pinigai negrąžinami. 7.8 Sutarties atsisakiusiam Pirkėjui grąžinami visi už Prekes sumokėti pinigai. Prašyti grąžinti pinigus gali tik kuponą įsigijęs asmuo (atsiėmimo atveju) 7.9 Pardavėjas grąžinamas sumas perveda į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke. 8. Prekių pristatymas 8.1 Prekės (čekis) pristatomos Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. 8.2 Pristatymas laikomas įvykdytu, kai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. 9. Mokėjimo tvarka 9.1 Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes: (a) naudodamasis elektronine bankininkyste; b) banko kortele; c) Paysera; d) PayPal; 9.2 Bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą gali atsiskaityti ir juridiniai asmenys, tačiau sąskaita išrašoma tik atlikus paslaugas ir tik tą pačią dieną. 9.3 Pirkėjui pasirinkus 9.1.a punkte nurodytą mokėjimo būdą, Pirkėjas mokėjimo nurodymą privalo patvirtinti Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Jeigu mokėjimo nurodymas per šį laikotarpį nepatvirtintas, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir atšaukti užsakymą. 9.4 Nepriklausomai nuo Paslaugų įsigijimo būdo, sąskaita tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims išrašoma tik po Paslaugos atlikimo ir tik tą pačią dieną. Kartu su sąskaita turi būti pateiktas GRYNŲJŲ KELIŲ čekis (netinka mokėjimo banko kortele kuponas); pavadinimas; visa asmens (-ių), kuriam (-iems) buvo atlikti tyrimai, gimimo data; ir išsami informacija, jei sąskaita faktūra skirta įmonei. 10. Pirkėjo įsipareigojimai 10.1 Klientas įsipareigoja registracijos ir užsakymo formoje pateikti tik teisingus duomenis. Pasikeitus, Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti registracijos ir užsakymo formoje pateiktus duomenis. 10.2 Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve bei netrukdyti jos darbui ar stabilumui. Pirkėjui nevykdant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo patirtus nuostolius. 10.3 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas Prekes ir jas priimti šių Taisyklių nustatyta tvarka. 10.4 Nepaisydamas įsipareigojimų, nustatytų bet kuriame kitame šių Taisyklių punkte, Pirkėjas įsipareigoja perskaityti kuponą prieš išpirkdamas jį į Prekes ir užtikrinti, kad kupone nurodytos Prekės yra Pirkėjo užsakytos Prekės. 10.5 Pirkėjas privalo laikytis visų kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų (kaip taikoma Pirkėjui). 11. Pardavėjo pareigos 11.1 Pardavėjas įsipareigoja: (a) dėti visas pastangas, kad Pirkėjas galėtų tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis; (b) gerbti Pirkėjo privatumą ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tik pagal šias sąlygas, Privatumo politiką bei Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. 11.2 Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse ir sąlygose nustatytų reikalavimų. 12. Atsakomybė 12.1 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, registracijos formoje, užsakyme pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas atsako už pasekmes, atsiradusias dėl registracijos formoje ar užsakyme pateiktų duomenų netikslumo ar netikslumo. 12.2 Pardavėjas, kiek tai neprieštarauja galiojančiai teisei, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsirado dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, Privatumo politika ir kitais dokumentais, nurodytais šias Taisykles, nesuteikus tam galimybės, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir jo įsipareigojimus. 12.3 Už netinkamą Sutarties (užsakymo), sudarytos per elektroninę parduotuvę, vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 12.4 Pardavėjui pažeidžiant šių Taisyklių nuostatas, jis atsako už tiesioginius Pirkėjo patirtus nuostolius kaip numatomą šių Sąlygų pažeidimo pasekmę. Tiesioginiai nuostoliai laikomi numatomais, jeigu tai yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba Pardavėjas ir Pirkėjas apie tokius tiesioginius nuostolius žinojo Sutarties sudarymo metu. 13. Baigiamosios nuostatos 13.1 Šios sąlygos yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 13.2 Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie nesutarimai, kylantys dėl šių Sąlygų vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 13.3 Pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę arba įtaręs, kad jai buvo suteikta nekokybiška paslauga arba manydamas, kad Pardavėjas kitaip pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia turėtų kreiptis į Pardavėją ir pareikšti pretenziją, nebent kreipiasi tiesiogiai į teismą. Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią Pirkėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Pardavėjas Pirkėjo skundą išnagrinės neatlygintinai ir pateiks išsamų atsakymą per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo skundo pateikimo dienos. Pardavėjui netenkinus arba iš dalies patenkinus Pirkėjo pretenzijas, Pardavėjo atsakyme bus nurodyta informacija apie vartojimo ginčą neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą. Bet kuriuo atveju Pirkėjo kreipimasis į neteisminio vartojimo ginčų sprendimo subjektą nepanaikina Pirkėjo teisės Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į teismą su prašymu XNUMX m. posėdis dėl ginčo esmės.
Elektroninis paštas
Slaptažodis
Patvirtinti slaptažodį