Skip to content Skip to footer
Pirkimo ir pardavimo taisyklės
1. Bendrosios nuostatos 1.1. Šios Pirkimo-pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatytos Pardavėjo UAB “GG Arena”, įmonės kodas 305642780, buveinės adresas Sportininkų g., teisės ir pareigos. 46-1, LT-92271 Klaipėda, Lietuva (toliau – Pardavėjas), ir Pirkėjo (fizinio ar juridinio asmens), taip pat Pirkėjo pareigos perkant prekes ir paslaugas (toliau – Prekės) internetinėje parduotuvėje www.ggarena.com (toliau – Internetinė parduotuvė). Taisyklės kartu su šiose Taisyklėse nurodytais dokumentais taip pat yra skirtos suteikti informaciją apie Pardavėjo Prekes, kurias galima įsigyti internetinėje parduotuvėje, ir nustatyti Prekių pardavimo sąlygas Pirkėjui, įsigyjančiam Prekių, parduodamų internetinėje parduotuvėje. 1.2. Šios Taisyklės ir sąlygos taikomos teikiant užsakymus ir sudarant bet kokią Pardavėjo ir Pirkėjo sutartį dėl Prekių pardavimo (toliau – Sutartis) Internetinėje parduotuvėje. Prieš pateikdamas užsakymą dėl bet kokių Prekių Internetinėje parduotuvėje, (potencialus) Pirkėjas turi atidžiai perskaityti šias Taisykles ir sąlygas ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato. Atkreipkite dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymo pateikimą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo pateikimas nebus užbaigtas ir Prekės nebus užsakytos. 1.3. Pirkėjas turi teisę ir yra raginamas atsispausdinti šias Taisykles ir sąlygas, kad galėtų su jomis susipažinti ateityje. 1.4 Taip pat informuojame, kad šios Sąlygos gali būti keičiamos 6 punkte nustatyta tvarka. Rekomenduojame peržiūrėti Taisykles ir sąlygas kiekvieną kartą užsakant Prekes, kad įsitikintumėte, jog visiškai suprantate, kokiomis sąlygomis bus pateiktas ir įvykdytas jūsų užsakymas kiekvienu konkrečiu atveju. 1.5. Šios Taisyklės ir sąlygos bei bet kokia Pardavėjo ir Pirkėjo sutartis sudaryta tik lietuvių kalba. 1.6. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, Pardavėjo pateiktuose atitinkamuose informaciniuose laukeliuose nurodo Pirkėjo asmens duomenis, būtinus tinkamam užsakymo įvykdymui: vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, taip pat kitą informaciją (jei Pardavėjas užsakymo pateikimo metu nurodo būtinybę pateikti atitinkamą informaciją). Užsakydamas Prekes Pirkėjas patvirtina, kad visa Pardavėjui pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir tikslūs. 1.7. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, Pirkėjas sutinka, kad 1.6 punkte nurodytus Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų Prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo verslo analizės ir užsakymų vykdymo tikslais. 1.8. Sutikdamas, kad 1.6 punkte nurodyti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Prekių pardavimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje tikslais, Pirkėjas taip pat sutinka, kad užsakymo vykdymo tikslais Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai. 1.9. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Taisyklių 1, 4 punktais, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. 1.10. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus išankstinį Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užsiregistruojant šioje el. parduotuvėje ir pažymint atitinkamus laukelius. Jei Pirkėjas nebenori gauti Pardavėjo pasiūlymų Pirkėjui, Pirkėjas turi teisę bet kada nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas gali spustelėti jam siunčiamo elektroninio pranešimo (naujienlaiškio) apačioje esančią nuorodą ir atsisakyti elektroninių laiškų. 2. Informacija apie Pardavėją 2.1. Įsigyjant Prekes internetinėje parduotuvėje www.ggarena.com, Pardavėjas yra UAB “GG Arena”, juridinio asmens kodas 305642780, buveinės adresas Sportininkų g. 46-1, Klaipėda, LT-92271, telefonas 861588880, el. paštas info@ggarena.com. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras. 2.3. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama el. parduotuvės skiltyje “Kontaktai”. 3. Prekės 3.1. Prekės, kurias galima įsigyti elektroninėje parduotuvėje, nurodytos elektroninės parduotuvės https://ggarena.lt/e-parduotuve/ skiltyje (-yse). 3.2. Internetinėje parduotuvėje pateikti Prekių vaizdai yra tik iliustracinio pobūdžio. 4. Asmens duomenų tvarkymas 4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika (žr. internetinės parduotuvės skyrių “Privatumo politika”). Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje yra svarbių nuostatų, rekomenduojama Pirkėjui atidžiai jas perskaityti ir įsitikinti, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos. 4.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu, pateikdamas prašymą Pardavėjui ir patvirtindamas savo tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymo būdais, reikalauti ištaisyti ar sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus duomenų saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatas, ir nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi. 4.3. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis, Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto sunaikinimo ir (ar) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 4.4. Asmens duomenys nebus saugomi ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kliento duomenų saugojimo tiesioginės rinkodaros tikslais laikotarpis yra 4 metai nuo sutikimo davimo dienos arba iki tol, kol duomenų subjektas paprašo sustabdyti jo duomenų tvarkymą; kitų duomenų saugojimo laikotarpis yra 10 metų nuo Kliento užsakymo įvykdymo dienos arba iki tol, kol duomenų subjektas sustabdo jo duomenų tvarkymą. Pasibaigus šiems terminams, Pardavėjas sunaikina asmens duomenis ir ištrina esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktai reikalauja saugoti asmens duomenis. 5. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas 5.1. Pirkėjas gali įsigyti Prekių šioje internetinėje parduotuvėje: (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu; (b) fiziniai asmenys nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu jie turi tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis; (c) juridiniai asmenys. 5.2. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, asmuo patvirtina, kad turi teisę įsigyti Prekių šioje internetinėje parduotuvėje. 5.3. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas prieš pateikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų pateiktą užsakymą kiekviename užsakymo proceso etape. 5.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, pateikęs užsakymą internetinėje parduotuvėje, nurodęs Pirkėjo pavadinimą (lotyniškomis raidėmis) elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudė mygtuką “Apmokėti”, atliko mokėjimą, o Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiuntė patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas priimtas. 5.5. Pirkėjui pateikus užsakymą, Pirkėjui išsiunčiamas el. laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą. 5.6. Parengus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą išsiųsdamas Pirkėjui el. laišką su įsigytų prekių čekiu. Kuponas galioja 6 mėnesius nuo pardavimo dienos. Visas kuponas turi būti panaudotas per vieną apsilankymą arba likusi dalis turi būti panaudota per 1 mėnesį nuo pirmojo panaudojimo. Nepanaudojus kupono per nurodytą laikotarpį, jis netenka galios. Kuponai negalioja baro prekėms. 5.7. Dovanų kuponai, kurių vertė yra grynieji pinigai, gali būti naudojami visoms paslaugoms. Dovanų kuponais, kurių vertė grynaisiais pinigais, negalima atsiskaityti už baro prekes. Išimtis. 5.8. Kiekviena Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis (užsakymas) registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje. 5.9. Sudarydamas Sutartį, Pirkėjas sutinka, kad užsakymo duomenys būtų siunčiami pirkimo metu nurodytu el. pašto adresu. 5.10. Interneto svetainėje įvykus techninėms klaidoms, dėl kurių apklausos ar paslaugos įsigyjamos ne pagal UAB “GG Arena” patvirtintą kainoraštį, Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti kuponų ar paslaugų ir grąžinti už neteisingą sumą įsigytus kuponus. 6. Teisė keisti Taisykles ir sąlygas 6.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles ir sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant: (a) mokėjimo sąlygų pakeitimus; (b) taikomų teisės aktų pakeitimus. 6.2. Pardavėjo ir Pirkėjo Sutarčiai vykdyti kiekvieną kartą užsakant Prekes taikoma tuo metu galiojanti Sąlygų redakcija. 6.3. Kiekvieną kartą, kai pagal šį 6 punktą keičiamos Sąlygos, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją ir atitinkamai praneša Pirkėjui, nurodydamas, kad Sąlygos buvo pakeistos. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo Pardavėjo pranešime nurodytos datos, kuri negali būti ankstesnė nei 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Taisyklių pakeitimą išsiuntimo dienos. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklių pakeitimu, jis turi teisę nutraukti neįvykdytą Sutartį, kreipdamasis į Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytais kontaktiniais adresais. 6.4. Bet kuriuo atveju Pirkėjas turi galimybę susipažinti su aktualia Taisyklių ir sąlygų redakcija adresu www.ggarena.com. 7. Sutarties nutraukimas ir pinigų grąžinimas 7.1. Pirkėjas (jei jis yra vartotojas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281 straipsnio 2 dalyje) turi teisę per šių Taisyklių 7.3 punkte nustatytą terminą, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas jokių išlaidų, išskyrus nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, atsisakyti nuotolinės Sutarties arba Sutarties, sudarytos ne parduotuvės patalpose, išsiųsdamas pranešimą adresu: Sportininkų g. 46-1, Klaipėda, LT-92271, arba elektroniniu paštu info@ggarena.com. Ši nuostata reiškia, kad jeigu Pirkėjas per minėtą laikotarpį persigalvoja ar dėl kitų priežasčių nusprendžia atsisakyti Prekių, jis turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekes Pardavėjui ir atgauti sumokėtus pinigus. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pinigus už Prekes į Pirkėjo nurodytą sąskaitą per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, ir vadovaudamasis Sąlygų 7.8 ir 7.9 punktų nuostatomis. 7.1.1 Pavyzdinė pranešimo apie sutarties atsisakymą forma: Adresatas: UAB “GG Arena”, įmonės kodas 305642780, buveinės adresas Sportininkų g. 46-1, Klaipėda, el. paštas info@ggarena.com; Aš/Mes (vardas, pavardė, adresas), vadovaudamasis (-a) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio nuostatomis, informuoju (-a) apie prekės/paslaugos (prekės/paslaugos pavadinimas/dokumento Nr.), kurią užsakiau (užsakymo data) elektroninėje parduotuvėje www.ggarena.com, pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą. Prekės / paslaugos buvo užsakytos / gautos (užsakymo / gavimo data). (Pirkėjo parašas (jei atsisakymas pateikiamas popierine forma), parašo data). Sąskaitos, į kurią pageidaujate, kad būtų pervestas pinigų grąžinimas, numeris (turi sutapti su mokėjimo sąskaitos numeriu). 7.2. Pirmiau nurodyta teisė atsisakyti sutarties netaikoma: 7.2.1. tuo atveju, kai Pirkėjas perka Prekes fizinėje vietoje (Pardavėjo patalpose) ir nėra sudaryta nuotolinės prekybos sutartis arba sutartis ne prekybai skirtose patalpose; ir 7.2.2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sutartims. 7.3. Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji apibrėžta Taisyklių 5 punkte. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo dienos arba Paslaugų sutarties sudarymo dienos, grąžinti Prekes Pardavėjui ir susigrąžinti už jas sumokėtus pinigus. 7.4. Gavęs Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą. 7.5. Pirkėjas privalo išsiųsti arba perduoti Prekes Pardavėjui nedelsdamas ir bet kuriuo atveju per 14 dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos. Grąžinti galima tik nenaudotas Prekes (kuponą). Pirkėjas apmoka Prekių grąžinimo išlaidas (jei tokių yra). 7.6. Grąžinant Prekes būtina pateikti sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba, jei sąskaita faktūra nebuvo išrašyta / gauta / išsaugota, kitą dokumentą, patvirtinantį Prekių įsigijimą iš Pardavėjo, užsakymo numerį. 7.7 Pinigai gali būti grąžinami tik už nepanaudotus Paslaugų čekius, už iš dalies panaudotus čekius pinigai negrąžinami. 7.8. Visi už Prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties. Prašyti grąžinti pinigus gali tik asmuo, įsigijęs kuponą (atsisakymo nuo Sutarties atveju) 7.9. Pardavėjas grąžintas sumas perveda į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke. 7.10. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjo sumokėtų sumų tol, kol Prekės nebus grąžintos Pardavėjui (ir nebus patikrinta jų atitiktis Taisyklių 7.5 ir 7.6 punktų reikalavimams) arba kol Pirkėjas nepateiks įrodymų, kad Prekės buvo tinkamai išsiųstos Pardavėjui. 8. Prekių pristatymas 8.1. Prekės (Vaučeris) pristatomos Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. 8.2 Pristatymas laikomas įvykdytu, kai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. 9. Mokėjimo tvarka 9.1. Pirkėjas už Prekes gali sumokėti: (a) naudodamasis elektronine bankininkyste; (b) banko kortele; (c) mokėjimo kortele Paysera; (d) “PayPal”; 9.2. Juridiniai asmenys taip pat gali atsiskaityti banko pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, tačiau sąskaita faktūra išrašoma tik atlikus paslaugas ir tik tą pačią dieną. 9.3 Jei Pirkėjas pasirenka 9.1 punkto a papunktyje nurodytą mokėjimo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo nurodymą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko “Užsakyti” paspaudimo. Jei per šį laikotarpį mokėjimo nurodymas nepatvirtinamas, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir atšaukti užsakymą. 9.4. Nepriklausomai nuo Paslaugų pirkimo būdo, sąskaita faktūra tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims išrašoma tik atlikus Paslaugą ir tik tą pačią dieną. Kartu su sąskaita faktūra turi būti pateiktas KASOS kvitas (banko kortelės mokėjimo kvitas netinka); asmens (-ų), kuriam (-iems) buvo atlikti tyrimai, vardas, pavardė; pilna gimimo data; duomenys, jei sąskaita išrašoma įmonei. 10. Pirkėjo įsipareigojimai 10.1. Pirkėjas įsipareigoja registracijos ir užsakymo formoje pateikti tik teisingus duomenis. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti registracijos ir užsakymo formoje pateiktus duomenis, jei jie pasikeičia. 10.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve ir netrukdyti jos veikimui ar stabilumui. Jei Pirkėjas nesilaiko šio įsipareigojimo, Pardavėjas turi teisę apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo prieigą prie internetinės parduotuvės be išankstinio įspėjimo ir neatsako už bet kokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. 10.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas Prekes ir priimti jas pagal šias Taisykles ir sąlygas. 10.4. Nepaisant bet kuriame kitame šių Taisyklių ir sąlygų punkte nustatytų pareigų, Pirkėjas įsipareigoja perskaityti kuponą prieš jį iškeičiant į Prekes ir įsitikinti, kad kupone nurodytos Prekės yra Pirkėjo užsakytos Prekės. 10.5. Pirkėjas įsipareigoja laikytis visų kitų šiose Taisyklėse ir Sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose (kurie taikomi Pirkėjui) nustatytų reikalavimų. 11. Pardavėjo įsipareigojimai 11.1 Pardavėjas įsipareigoja: (a) dėti visas pastangas, kad Pirkėjas galėtų tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis; (b) gerbti Pirkėjo privatumą ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tik pagal šias Taisykles, Privatumo politiką ir Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktus. 11.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse ir sąlygose nustatytų reikalavimų. 12. Atsakomybė 12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliekamus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, registracijos formoje, užsakyme pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakyme pateiktų duomenų netikslumo ar klaidingumo pasekmes. 12.2. Pardavėjas, kiek tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neturėdamas galimybės susipažinti su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodytais dokumentais, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais jose nurodytais dokumentais. 12.3. Už netinkamą per elektroninę parduotuvę sudarytos Sutarties (užsakymo) vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 12.4. Pardavėjui pažeidus šių Taisyklių nuostatas, jis atsako už tiesioginius nuostolius, kuriuos Pirkėjas patyrė kaip numatomą šių Taisyklių pažeidimo pasekmę. Tiesioginiai nuostoliai laikomi numatomais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas apie tokius tiesioginius nuostolius žinojo Sutarties sudarymo metu. 13. Baigiamosios nuostatos 13.1. Šios Taisyklės ir sąlygos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 13.2 Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie nesutarimai, kylantys dėl šių Sąlygų vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 13.3. Pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę ar įtardamas, kad jam buvo suteikta nekokybiška paslauga, ar manydamas, kad Pardavėjas kitaip pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia turi kreiptis į Pardavėją ir pareikšti pretenziją, išskyrus atvejus, kai kreipiasi tiesiogiai į teismą. Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Pardavėjas nemokamai išnagrinės Pirkėjo skundą ir pateiks išsamų atsakymą per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo skundo gavimo dienos. Jei Pardavėjas Pirkėjo reikalavimų netenkina arba tenkina iš dalies, Pardavėjo atsakyme bus pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą. Bet kuriuo atveju Pirkėjo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą neatima iš Pirkėjo teisės kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.